Regulamin

 

REGULAMIN

RABCZAŃSKIEGO PARKU LINOWEGO

 

 1. RabczańskiParkLinowyjestwłasnościąKUM-AKSPORTSp.zo.o.,34-700Rabka-Zdrój,ul.Garncarska12.

 2. Wejście na platformy w Parku Linowym i wykonywanie na nich jakichkolwiek czynności może mieć miejsce tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem, zakupie biletu wstępu, odbyciu szkolenia instruktażowego i dopuszczeniu przez instruktora.

 3. Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie stosować się do regulaminu parku i wykonywać polecenia instruktorów.

 4. Jeżeli uczestnicy nie będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa lub nie będą się stosować do instruktażu mogą być narażeni na niebezpieczeństwo upadku i poważnych urazów, za które organizator atrakcji nie odpowiada!

 5. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.

 6. Park linowy obejmuje następujące atrakcje:

 • Trasa dla dzieci „Junior”

 • Trasa niebieska

 • Ścianawspinaczkowa

 1. Minimalny wiek:

 • TrasaJunioriściankawspinaczkowa” – minimum4lata

 • Trasa niebieska – minimum 10 lat. Dziaci w wieku 6 – 10 lat mogą pokonywać trasę niebieska tylko pod okiem instruktora lub osoby dorosłej która bierze za nie odpowiedzialność (maksymalnie 2 dzieci na jedna osobę dorosłą).

 1. KorzystaćzatrakcjiParkuLinowegomogąosoby,którespełniająnastępującekryteria:Uczestnicywwiekudo18-stulatmusząmiećtowarzystwoosobydorosłej,którajestopiekunemuczestnika,lubmiećpisemnązgodęopiekuna.

 2. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, narkotyków ani innych środków mogących mieć wpływ na prawidłową pracę organizmu ludzkiego. Zabronione jest wnoszenie alkoholu oraz poza wyznaczonymi miejscami na terenie Parku Linowego spożywanie alkoholu i palenie tytoniu.

 3. Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości i/lub identyfikator uprawniający do korzystania z atrakcji.

 4. Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio ją zabezpieczyć lub zdjąć całkowicie tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić instruktora o noszonej biżuterii i innych rzeczach, schorzeniach, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo korzystania z Parku Linowego (dotyczy to także urządzeń/elementów medycznych i innych użytecznych, jak np. aparaty słuchowe etc.). W przypadku długich włosów należy je zabezpieczyć poprzez spięcie lub schowanie pod kask.

 5. Po sprawdzeniu przez instruktora założonego sprzętu asekuracyjnego nie wolno przy nim nic zmieniać.

 6. Wskładsprzętuwchodziuprząż,lonżawrazkarabinkamiikask(wprzypadkuniektórychatrakcjiidentyfikator).

 7. Zakazujesięużywaniainnegosprzętuasekuracyjnego.

 8. Pozakończeniuuczestnictwawzajęciachlinowychnależypodejśćdoinstruktoracelemzdjęciasprzętuasekuracyjnego.

 9. Poddojściudomiejscaskądrozpoczynasięzjazdnależywpiąćczerwonykarabinekwczerwonąpętlęzjazdową.

 10. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić czy zamek został poprawnie zamknięty. Podczas przejścia przez Park Linowy lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami uczestnika.

 11. ParklinowyjestwyposażonywSystemCiągłejAsekuracjidziękiczemunietrzebaprzepinaćkarabinkówzlonżąasekuracyjną.NależytylkoprzesuwaćspecjalnykarabinekzgodniezinstrukcjąprzekazanąizademonstrowanąprzezInstruktora.

 12. W trakcie pokonywania trasy na przejściu (przeszkodzie) może znajdować się tylko jedna osoba, kolejny uczestnik może wejść na przeszkodę po zwolnieniu jej przez poprzedzającego go uczestnika (wejściu przez niego na platformę),

 13. Na platformie mogą jednocześnie znajdować się maksymalnie dwie osoby,

 14. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić instruktorowi lub innej osobie z personelu Parku wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, zarówno co do stanu technicznego wyposażenia Parku Linowego, jak i co do własnego samopoczucia i innych niepokojących objawów.

 15. W razie wypadku, uszkodzenia ciała lub innego zdarzenia należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do Obsługi Parku,

 16. Operatorparkulinowegozastrzegasobieprawodo:

 • bezwzględnego wydalenia z terenu Parku Linowego za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu,

 • przerwania działalności parku, częściowo lub całkowicie w razie złych warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrażać bezpieczeństwu (silny wiatr, wyładowania atmosferyczne itp.)

 1. Uczestnicy,którzyzostalizmuszenidozakończeniauczestnictwawzwiązkuzprzyczynamiokreślonymiwpunkcie22ust.2mogązgłosićdoPunktuObsługizparagonemcelemnaniesieniastosownegozapisu,któryumożliwinaskorzystaniezatrakcjiwinnym(określonym)terminie.

 2. Osobom,którewtrakcieprogramuzrezygnujązdalszejkontynuacjizprzyczynzależnychoduczestnikaniebędązwracanekosztybiletu.

 3. Każdy uczestnik korzystający z atrakcji Parku Linowego bierze za siebie pełną odpowiedzialność.

 4. ZakupbiletuwstępujestjednoznacznyzakceptacjąRegulaminuRabczańskiegoParkuLinowego